Valtu Põhikooli õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist
väljaarvamise kord
Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 (5), haridus- ja teadusministri
19.augusti 2010a määruse „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning
koolist väljaarvamise kord“ §2 (1), Kehtna Vallavolikogu määruse 21.12.2010 nr 19 „Küsimuste
lahendamise delegeerimine Kehtna Vallavalitsusele“, Kehtna vallavalitsuse korralduse
30.10.2012 nr... „Valla üldhariduskoolide direktorite volitamine“ alusel.
I.peatükk
ÜLDOSA
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste Valtu Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise kord
ja tingimused ning koolist väljaarvamise kord.
(2) Kool avalikustab korra kooli veebilehel.
§ 2. Kooli vastuvõtmine
(1) Kooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud,
kellele kool on elukohajärgne kool vastavalt Kehtna vallavalitsuse määrusele 15.03.2011 nr 5
„Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine“. Vabade kohtade olemasolul võib vastu võtta
koolikohustuslikke isikuid, kellele see ei ole elukohajärgne kool, kuid eelistatud on
rahvastikuregistri andmetel Kehtna vallas elavad õpilased.
(2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsme
aastaseks.
(3) Vanema taotlusel võib 1. klassi vastu võtta koolikohustuslikust east noorema lapse, kui
nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja
soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Kehtna Vallavalitsust (edaspidi
vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem
teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1.maid, võib kool
võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul.
(5) Tulenevalt lapse tervislikust seisundist, võib vanem taotleda nõustamiskomisjonilt
koolikohustuse edasilükkamist, esitades nõustamiskomisjonile vastavasisulise avalduse alates
jooksva aasta 1.märtsist.
(6) Kooli vastuvõtmiseks esitatakse taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid kooli
kantseleisse.
(7) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor.
(8) Õpilase kooli nimekirja arvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.
(9)Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse
langetamisest. II peatükk
ÕPILASE VASTUVÕTMINE 1.KLASSI
§ 3. Vastuvõtt 1. klassi
(1) Esimesse klassi astujatele ja nende vanematele korraldatakse õppekogunemine maikuu
viimasel nädalal, mille toimumise aeg avaldatakse kooli veebilehel ja infostendil 1. aprilliks.
( 2) Lapse esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem:
1) taotluse (bankett kooli veebilehel);
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, mida ei
pea lisama juhul kui vanem on taotluse allkirjastanud digitaalselt;
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) kaks fotot 3x4 cm.
§ 4. Taotluste esitamine ja läbivaatamine
(1) 1.klassi astujate taotlusi ja dokumente võetakse vastu koolis 10.juunist kuni 10.augustini.
(2) Vabadele kohtadele täiendav taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 25.augustini.
(2) Otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse hiljemalt 31.augustiks.
III peatükk
ÕPILASTE VASTUVÕTMINE 2.-9. KLASSI
§ 5 Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.-9. klassis
(1) 2.–9. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse,
millele lisab:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) õpilase vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.
(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust
tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1
punktides 1,2,3 ja 5 nimetatu.
(3) Vastuvõtmise/mittevastuvõtmise II - IX klassi otsustab direktor esitatud dokumentide (ja
vajadusel vestluse) alusel ning teeb otsuse teatavaks, kas suuliselt kohe või kirjalikult 5
tööpäeva jooksul.
IV peatükk
ÕPILASTE VÄLJAARVAMINE
§ 6. Koolist väljaarvamine
(1) kooli õpilane arvatakse koolist välja:
1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse;
2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi
õppeasutuses ja ta ei ole esitanud taotlust;
3) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt
kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane; 4) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei
ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
5) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud
lõputunnistus.
(2) Õpilase väljaarvamise kooli nimekirjast otsustab direktor.
(3) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud
teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel:
1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe
jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.
(4) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele
lõputunnistuse ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte
õpilase tervisekaardist.
§ 7. Õpilase üleminek ühest koolist teise
(1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast
väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues
koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle
viidud.
(2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja
seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata
põhikooli riikliku õppekava järgi;
4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
(3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja
konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, kus ta õpingud katkestas.
§ 8. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine
(1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti
koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas
klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks
õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase
või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata
õpinguid madalamas klassis.
(2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne
õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja
arvestades kooli õppekava.