Hoolekogu

Allar Lällesimeesallar.lall@gmail.com
Ebe Luigeõpetajate esindaja
Annabel AltväljaÕE esindaja
Reino Roosiliige
Merily Vinter-Kiviliige
Hannes Väljaliige
Leaanyka Leissonliige
Veera Mahlakasõpetajate esindaja
Aigar Kuusliige
Hannes Kraavliige
Alma Linderliige
Moonika SchmidtValla esindaja

Hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Seda teeb hoolekogu arengukava ettevalmistamisprotsessis osalemise ja arvamuse andmisega; arvamuse andmisega kooli põhimääruse, õppekava, kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks.

Samuti annab hoolekogu arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra, kooli eelarve projekti, arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu, sisehindamise korra, palgakorralduse põhimõtete ja kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise kohta.

Hoolekogult on vaja küsida nõusolekut erandjuhul põhikooli õpilaste arvu suurendamiseks klassis ja ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks.

Hoolekogu kehtestab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra.

Hoolekogu annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta.

Lisaks täidab hoolekogu teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest, Kehtna valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamine ja töökord määrusest ning teistest hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.